Period bolovanja koji je podležan nadležnosti izabranog lekara je novim zakonskim odredbama znatno smanjen, no ne za sve oboljenja. Ova izmena je usvojena od strane Narodne skupštine Srbije na sednici održanoj u oktobru 2023. godine.

Novo pravilo propisuje da izabrani lekar može utvrditi sprečenost za rad zbog bolesti najduže do 30 dana (umesto prethodnih 60 dana). Nakon isteka tog perioda, lekar mora uputiti osobu na bolovanju na lekarsku komisiju kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Ovim se zapravo vraća sistem utvrđivanja bolovanja koji je bio na snazi do 2019. godine, s obzirom da je tada produžen period koji lekar može pratiti s 30 na 60 dana. Sada se ponovno uspostavlja pravilo da lekar može voditi zaposlenog ili preduzetnika samo prvih 30 dana, a ako smatra da je sprečenost za rad i dalje prisutna, preporučuje RFZO za produženje bolovanja. 1. Bolovanja lekar i dalje vodi prvih 60 dana

Izuzetak od navedenog pravila je ostavljen za izabranog lekara da vodi bolovanje prvih 60 dana u slučajevima kao što su: osiguranik oboleo od maligne bolesti; osiguranik privremeno sprečen za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće; osiguranik sa invaliditetom; osiguranik kod koga je nedavno obavljena hirurška intervencija, osim ukoliko je ta intervencija obavljena u dnevnoj bolnici.

  1. Povezivanje bolovanja

Ako je osiguranik privremeno sprečen za rad zbog jedne bolesti ili povrede, a sledećeg dana (bez prekida), odnosno najduže u roku od šest dana od poslednjeg dana prethodne sprečenosti za rad, bude sprečen za rad zbog iste ili druge bolesti ili povrede, nema prekida i tu nije bilo izmena. Ako je osiguranik privremeno sprečen za rad zbog iste ili dve različite bolesti, odnosno povrede, sa prekidom između sprečenosti za rad koji je duži od šest dana, to se smatra odvojenim bolovanjem i nema povezivanja, kao i do sada.

  1. Skraćeni rokovi za isplatu bolovanja

Poslodavac sada mora podneti zahtev za ostvarivanje naknade zarade filijali najkasnije u roku od 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se odnosi. Ovaj rok je smanjen sa prethodnih 30 dana.

Novina je i to da filijala RFZO sada najkasnije u roku od 21 dana od dana prijema kompletnog zahteva poslodavca za isplatu naknade zarade sa svim potrebnim dokazima, vrši obračun naknade zarade i dostavlja ga poslodavcu, prenoseći odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca. Ovaj rok je takođe skraćen sa prethodnih 30 dana.

  1. Novčana kazna za RFZO ako ne poštuje rokove

Uvedene su i novčane kazne za RFZO, slično kao i za poslodavce, u slučaju nepoštovanja rokova za isplatu bolovanja. RFZO može biti kažnjen novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara ako ne utvrdi pravo na naknadu zarade, visinu naknade zarade ili najkasnije u roku od 21 dana od dana prijema zahteva za isplatu naknade zarade.

  1. Prava boraca i njihovih porodica

Usvojenim izmenama, osigurano lice koje ima status borca prema propisima o zaštiti boraca, ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na uplaćeni dospeli doprinos.

Preporučujemo